Nieuws

ALV 7 september

Algemene Ledenvergadering  7 september 2017 om half 8 te Sneek

Op de ALV van 7 september te Sneek komen aan de orde de kandidatenlijst, het programma en de campagne. Omdat dit de ALV van de nieuwe samengevoegde afdeling is, zullen daar leden uit beide gemeenten zijn. Maar voor de lijst en het programma van de gemeente Sudwest Fryslan, kunnen alleen leden uit Súdwest Fryslân hun stem uitbrengen. De agenda en de stukken volgen snel.

Deze ALV zal plaatsvinden bij het restaurant Onder de Linden te Sneek in de bovenzaal om half 8.

Het adres is:

Lees verder

Buitengebied

Donderdag 2 maart stond de discussie over het buitengebied van Súdwest-Fryslân op de agenda. Een voorronde voor het definitieve Ontwerp Bestemmngspan Buitengebied later dit jaar. Hieronder mijn bijdrage.

Sinds het verschijnen van de ‘Uitgangspuntennotitie Buitengebeid Súdwest-Fryslân’ (2012) en de provinciale nota ‘Op ‘e romte’ (2014) zijn de ontwikkelingen in de melkveehouderij en intensieve veeteelt razendsnel gegaan. Vooral het verdwijnen van het melkquotum, nieuwe wetgeving over stikstof en problemen met mestproductie (derogatie) zijn bepalend geweest in de discussie hoe om te gaan met ons buitengebied. Ook het voortbestaan van vaak kleinschalige familiebedrijven staat onder grote druk. Daarnaast willen de inwoners steeds meer meepraten over, sterker nog directe invloed hebben op hun leefomgeving en landschap. Niet voor niets staat de leefbaarheid van het platteland op de agenda van de dorpentop, de dorpsbelangen, gemeenteraden en provincie. 

Lees verder

Informatie vanuit de raadscommissie Boarger en Mienskip

Het afgelopen half jaar hebben wij voor een aantal onderwerpen extra aandacht gevraagd. Dat gebeurde bijvoorbeeld door zaken te agenderen voor bespreking, door vragen aan het college te stellen, door contacten met betrokken inwoners en organisaties, door discussies met wethouders en commissieleden en door het indienen van amendementen en moties in de gemeenteraad.

GroenLinks heeft aan de volgende zaken extra aandacht gegeven:

Lees verder

Laat mensen niet in de kou staan, haal ze op!

GroenLinks raads- en statenleden uit Friesland roepen de staatssecretaris en kabinet op om vluchtelingen op te halen uit de mensonwaardige tentenkampen in Griekenland en Turkije: “Hoe kan het zijn dat we mensen laten creperen in de sneeuw en de kou en vasthouden aan regels en procedures? De menselijkheid sneeuwt letterlijk en figuurlijk onder. Haal ze op. Het kan gewoon! Wij hebben plek!

Lees verder

Groen en Milieu

Veel kleinere en grotere onderwerpen hebben op de agenda gestaan:

  • De mestvergister van de firma Schaap in Tirns. GroenLinks steunt Dorpsbelang in haar protest tegen het uitblijven van een goede oplossing voor met name stank- en verkeersoverlast.
  • Bomenkap bij het nieuwe haventje van Workum. Dankzij ingrijpen van de raad is het aantal te kappen bomen beperkt.
  • Bomenkapbeleid algemeen. Dit is twee keer ter sprake gekomen in de raad. Conclusie: ga vooraf met de belanghebbenden praten en maak een herplantingsplan wanneer er sprake is van grote bomenkap.

 

Lees verder

Pagina's