Informatie vanuit de raadscommissie Boarger en Mienskip

Het afgelopen half jaar hebben wij voor een aantal onderwerpen extra aandacht gevraagd. Dat gebeurde bijvoorbeeld door zaken te agenderen voor bespreking, door vragen aan het college te stellen, door contacten met betrokken inwoners en organisaties, door discussies met wethouders en commissieleden en door het indienen van amendementen en moties in de gemeenteraad.

GroenLinks heeft aan de volgende zaken extra aandacht gegeven:

- Muzieklessen voor iedereen mogelijk

In oktober 2016 hebben we de deelname van lagere inkomensgroepen aan muzieklessen van het Cultuurkwartier Sneek aan de orde gesteld. Sinds de afschaffing van de inkomensafhankelijke tarieven in 2015 zijn er veel leerlingen overgestapt van de (duurdere) individuele lessen naar de (goedkopere) groepslessen. Voor extra financiële bijdragen kan men wel een beroep doen op het zogeheten gemeentelijk Kindpakket (een steunpakket voor kinderen uit de laagste inkomensgroepen). Dat gaat dan wel ten koste van geld voor andere activiteiten. Begin 2017 komt de uitbreiding van het Kindpakket aan de orde, waarbij wij extra bijdragen voor de muzieklessen weer aan de orde zullen stellen.

-Minimabeleid en armoedebestrijding

Bij de nieuwe aanpak en verordening voor het minimabeleid in november 2016 hebben wij verbeteringen en vereenvoudigingen van harte ondersteund:  Een aantal bijdragen is verhoogd en breder toegankelijk. Met minder formulieren en minder bureaucratie. Maar het kan nog eenvoudiger en beter. Wij willen verder op zoek gaan naar alternatieve manieren om de armoede te bestrijden. Hierbij kan ook gekeken worden naar experimenten met het basisinkomen. 
Ook hebben wij gewezen op de rijksgelden die vanaf 2017 beschikbaar komen voor extra armoedebestrijding en hebben aangedrongen op snelle plannen voor besteding.
Bij de raadsbehandeling hebben wij twee amendementen voor verdere verhoging van minimabijdragen ingediend, omdat volgens ons er genoeg geld overblijft in de budgetten voor het Sociale Domein. Deze werden helaas door een kleine meerderheid afgewezen.

- Schulddienstverlening

Bij het beleidsplan Schulddienstverlening (ook in november 2017 aan de orde) hebben wij met steun van de SP en PvdA aangedrongen op verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook naar aanleiding van landelijke rapporten en plaatselijke signalen en onze eerdere vragen hierover.
Een mooi beleidsplan lijkt aardig, maar het gaat ons om de praktijk en het effect voor degenen die in de schulden terecht zijn gekomen. Daarover was weinig te lezen in het plan en daarover kon de wethouder helaas ook weinig melden. Wel veel over preventie, maar weinig over de aanpak van de schuldenproblematiek. En dat, terwijl wel wordt gesignaleerd dat 80% van de zorgvragen een relatie hebben met financiële problemen. Ook bleef onduidelijk of er wel genoeg capaciteit beschikbaar is voor een goede en slagvaardige schuldhulpverlening.Daarom hebben wij in de raad samen met SP en PvdA een motie ingediend, waarbij het college de opdracht krijgt ons te informeren over de registratie en afhandeling van schuldhulpverlening. En ons te informeren of er wel voldoende personele capaciteit beschikbaar is voor een effectieve schuldhulpverlening.
Deze motie is unaniem aangenomen.

- Discussie over toeleiding naar werk/Programma Werken

Dit punt is door ons in januari 2017 op de agenda gezet als vervolg op eerdere discussies. Met onder meer de volgende vragen: Zijn er wel arbeidsplaatsen beschikbaar bij alle inspanningen en gerichtheid op werk, werk, werk? Wordt er wel voldoende gekeken naar een vernieuwende aanpak voor activering vanuit de bijstand, bij voorbeeld met meer vrijlating wanneer men in deeltijd aan het werk gaat? Waarom niet meer experimenten opstarten zoals in andere gemeenten? Wordt de handhaving bij zogenaamde 'fraudegevallen' niet te zwaar aangezet? Is er wel genoegd aandacht voor een goede communicatie met de mensen waarom het gaat: niet alleen 'werkgericht', maar vooral 'mensgericht'?
Bij de verdere discussies over werk en inkomen dit voorjaar (de zogeheten 'Particapatiedialogen') komt dit verder aan orde.

 Vragen en scherp houden

Regelmatig vragen in de commissie naar actuele ontwikkelingen over voor ons belangrijke zaken.
Ook om die voor iedereen goed voor het voetlicht te krijgen en te kunnen bespreken.
Niet alleen afwachten, maar ook het college positief en kritisch uitdagen om met plannen te komen en die ook uit te voeren.
Zo stelde ik de afgelopen maanden vragen over:

  • Een toegezegde aanpak over innovatie in de zorg.
  • Het betrekken van de commissie bij zogeheten inspiratiesessies over werk en inkomen (Participatiebeleid).
  • Bestedingen van de extra gelden voor integratie van vluchtelingen (statushouders).
  • De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over mantelzorg en de gevolgen voor onze gemeente.

Tot zover enige informatie over onze inzet de afgelopen maanden in en rondom de raadscommissie Boarger en Mienskip. Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, zijn deze altijd welkom.

Peter Kranendonk,
e-mail: phkranendonk@outlook.com / tel.: 06-55 186 794