GroenLinks zet problemen veengronden op de agenda

Tijdens de commissievergadering DSO van 3 februari heeft GroenLinks de provinciale visie op de veenweiden op de agenda van de gemeente gezet. Het college heeft een zienswijze op de visie aangeleverd die volgens GroenLinks te vaag is. Voor het aankaarten van deze problematiek heeft GroenLinks de complimenten van andere partijen gekregen. 

Alle partijen erkennen het belang van deze veengronden voor onze gemeente.

Effecten
Door het inklinken van de veengronden zakt de bodem. Dat levert op veel terreinen grote schade op:

  • Grote toename van CO2-uitstoot
  • Verdwijnen van kenmerkende landschappen en natuur
  • Milieu-effecten, onder andere door vrijkomende mineralen
  • Conflicten met landbouw, die naar schaalvergroting en een laag waterpeil streeft
  • Inzakkende infrastructuur en schade aan bijvoorbeeld gemalen
  • Etc.

De provincie pleit voor maatwerk. GroenLinks pleit ervoor niet af te wachten, maar zelf actief hiermee aan de gang te gaan. In SWF betreft het vooral klei op veengrond. Daar is de teloorgang van het veen nog te stoppen. Dat vraagt wel creativiteit en actie. Het gaat met name om de zuidelijke helft van de voormalige gemeente Wymbritseradiel, het gebied ten oosten en zuiden van het Snekermeer en gebieden bij de Fluessen.

Stappenplan
Tot nu toe is de gemeente niet in gesprek met landbouw en natuurorganisaties. Dat zal wel moeten. Landbouw en natuur lijken tegenstrijdige belangen te hebben, maar dat geldt alleen voor de korte termijn. Op den duur is ook de landbouw niet gebaat bij het verdwijnen van deze gronden. De vraag in de commissie speelde wie er nu het voortouw moet nemen: de provincie of de gemeente. De meeste partijen waren het met GroenLinks eens dat de gemeente hierin een eigen verantwoordelijkheid heeft. Ook wethouder Bakker erkent dit. Ze heeft beloofd binnen een maand met een stappenplan te komen.
Wordt vervolgd.

Angeline Kerver, fractievoorzitter