Groen en Milieu

Veel kleinere en grotere onderwerpen hebben op de agenda gestaan:

  • De mestvergister van de firma Schaap in Tirns. GroenLinks steunt Dorpsbelang in haar protest tegen het uitblijven van een goede oplossing voor met name stank- en verkeersoverlast.
  • Bomenkap bij het nieuwe haventje van Workum. Dankzij ingrijpen van de raad is het aantal te kappen bomen beperkt.
  • Bomenkapbeleid algemeen. Dit is twee keer ter sprake gekomen in de raad. Conclusie: ga vooraf met de belanghebbenden praten en maak een herplantingsplan wanneer er sprake is van grote bomenkap.

 

 

  • Waterskibaan bij de Potten. Het is zo’n mooi natuurgebied daar en vrij toegankelijk voor iedereen. Dat is de voornaamste reden waarom GroenLinks tegen de aanleg van een waterskibaan heeft gestemd. Ook heeft GroenLinks een motie van de FNP gesteund die garandeert dat het gebied ook na de komst van de waterskibaan vrij toegankelijk blijft.
  • Bestemmingsplannen. Bij alle bestemmingsplannen die in de raad ter sprake komen, kijken we kritisch naar groen- en milieu-aspecten. Iedere keer opnieuw blijkt dat hard nodig.
  • We hebben opnieuw aandacht gevraagd voor onze motie om (groepen) bewoners de ruimte te geven zelf het groen in te vullen.
  • Groenbeleid. Samen met de VVD heeft GroenLinks een motie ingediend waarin extra geld gevraagd wordt voor een goed groenbeleid. Daarop is de afgelopen jaren te veel bezuinigd. De motie heeft het niet gehaald.
  • Onkruidbestrijding. De raad heeft ingestemd met het afschaffen van het gebruik van gif (Roundup) bij de bestrijding van onkruid. Jammer genoeg is er geen extra geld beschikbaar gekomen om de duurdere bestrijding die ervoor in de plaats komt ook te kunnen betalen. Het gevolg is dat er steeds meer onkruid in straten, goten en plantsoenen komt. Soms lijken stoepen tijdens natte periodes bedekt met een dunne filmlaag die glad is. Daar moeten we wat aan doen!
  • We blijven ruimte en aandacht vragen voor fietsers in goed contact met de Fietsenbond.

Angeline Kerver, fractievoorzitter