Uitgelicht

Successen en inzet van de GroenLinks-fractie uit de afgelopen raadsperiode (2011-2014).

Groen

Successen

 • Rioolheffing: Aanpassen volgens het principe: de vervuiler betaalt. Motie GroenLinks aangenomen. Het traject heet nu: Waterspoor. Motie moet nog verwerkt worden in heffing. 
 • Nije Plaets methode uitbreiden: De omgeving meer betrekken bij uitbreidingen van agrarische bedrijven.
 • Communicatie bij bestemmingsplannen moet veel beter. Voorafgaand moet duidelijk zijn hoe en met wie er gecommuniceerd wordt en wat het resultaat ervan. Motie wordt uitgevoerd en werkt.
 • Windenergie koppelen aan stimulering andere vormen van duurzame energie. Motie aangenomen. Ook pleiten wij om bij de huidige discussie over windenergie eerst alle feiten en mogelijkheden op een rij te zetten en op grond daarvan een besluit te nemen.
 • Pingjumer Gulden Halsband) op de erfgoedlijst. GroenLinks heeft aandacht voor dit natuurmonument gevraagd en gekregen. De Pingjumer Halsband blijft. 
 • Steun aan de bijenhouders.

Aandachtspunten

* Continue aandacht voor fietspaden, hoofdfietsroutes, fietspadennetwerk, Fietsstad etc. Actie fietstunnel Lemmerweg gesteund met succes.   Plannen aangepast.
* Aandacht voor apart natuurplan. GroenLinks wil een overzicht van al onze natuur: wat is de waarde, wat is nodig voor behoud, uitbreiding en onderhoud. Nog geen steun meerderheid raad.
* Pleidooi voor gifvrije bestrijding onkruid. Meerderheid houdt het nog af.
* Watergang Potterzijlflat/Sneek: GroenLinks heeft vanaf het begin tegen deze prestigeplannen voor de watergang gestemd. Het kost te veel en het geeft veel overlast. GroenLinks kiest liever voor kleinschalige projecten en voorzieningen.

Sociaal

Successen

 • Groenlinks speelt regelmatig in op landelijk beleid voor vluchtelingen en inburgering. We hebben met succes gepleit voor handhaven taallessen vrijwillige inburgeraars. Motie voor steun Kinderpardon en motie tegen strafbaarheidstelling illegaliteit zijn aangenomen.
 • Bibliotheken: Makkum blijft open en minder bezuinigingen. GroenLinks nam het initiatief voor een eigen scenario van de bibliotheken zelf, breed gesteund door de raad.
 • Zwembaden: Ook ons pleidooi voor beter overleg en serieuze alternatieven voor het behoud van zwembaden is gesteund.
 • Samen met de PvdA en soms raadsbreed is er aandacht voor armoedebestrijding, vereenzaming ouderen, minimabeleid en de situatie van jongeren.
 • GroenLinks steunt het gemeentelijk beleid voor de overdracht van sociale zorg naar de gemeente. Dit beleid is raadsbreed vastgesteld. Wel houdt GroenLinks haar zorgen over de overgang van alle jeugdzorg naar de gemeentes.
 • GroenLinks voert regelmatig overleg met cliëntenraden en WMO-platform en pleit voor versterking van de positie van deze adviesraden.
 • GroenLinks steunt ook de aanpak van kernenbeleid. Een kritische blik blijft nodig: na het bedenken van plannen gaat het nu om realiseren. GroenLinks vindt de rol van de inwoners en hun organisaties en initiatieven belangrijk.
 • Dorpshuizen, MFC’s en wijkcentra zijn de kloppende harten in dorpen en wijken. Die moeten steun en ruimte krijgen om te blijven functioneren.

Aandachtspunten

* GroenLinks is de pleitbezorger voor kleinschalige culturele activiteiten: musea, kunstzinnige vorming en amateurkunst, culturele manifestaties, spreiding van kunst en cultuur en nieuwe impulsen
* Aandacht voor denksporten en jeugdsport.

Open en bereikbaar

Successen

 • Bij de start van de nieuwe gemeente hebben wij gepleit voor openbaarheid van opiniërende en informatieve commissiebijeenkomsten. Dat is overgenomen en alle bijeenkomsten zijn nu voor iedereen toegankelijk.
 • GroenLinks heeft een amendement ingediend voor vrije winkeltijden. Als een van de eerste gemeenten in Friesland zijn de openingstijden voor winkels vrijgegeven.
 • Burgers komen tot allerlei initiatieven. GroenLinks steunt en ondersteunt deze zo nodig. Bijvoorbeeld de nieuwe speelplaatstuin in de Bomenbuurt van Sneek.

Aandachtspunten

* GroenLinks pleit voortdurend voor een betere communicatie met onze inwoners: die moet eerder en beter bij de plannen betrokken worden. Waar nodig dient GroenLinks moties/amendementen in.
* Houkepoort/Sneek: GroenLinks heeft gestemd voor een enquête i.v.m. de fraudezaak. Een meerderheid van de raad wilde dit niet. Een motie van GroenLinks met afkeuring over de gang van zaken werd eveneens niet door de meerderheid gesteund. 

 

Bijlage: Moties, initiatiefvoorstellen en amendementen

DSO (Doarp, Stêd en Omkriten: Ruimte, Groen etc.)

2011

-Rioolheffing (motie 31.3.2011:vervuiler betaalt/water meten/voorjaarsnota 2014) aangenomen
-Groene buffer (motie 23.6.2011 Sneek/Voltastraat: overleg omwonenden; aangenomen)
-Natuurplan opstellen (motie 30.6.2011) verworpen
-Ontsluiting wijk (Hartwerderfaart) Bolsward voor langzaam verkeer: (motie 15.12.2011; aangenomen

2012

 • Betrek omwonenden bij buitengebied (21.6.2012: am. opin. bijeenkomsten: verworpen)
 • Zonnepanelen: (am. 18.10.2012; geen kosten bij aanvragen verworpen)
 • Behoud groene buffer It Soal (am. dec. 2012verworpen)
 • Bomenbeleidsplan (am. dec. 2012; verworpen)
 • Masterplan Bolsward (am. dec.212; verworpen)
 • Geen vaarroute waterstad Sneek (am. nov.2012;verworpen)
 • Bescheiden invulling opknappen Lemmerweg (am. nov.2012; verworpen)
 • Ter inzagelegging bestemmingsplannen Coöperatie duurzame energie
 • Tijdelijke natuur inrichten (aangenomen?)
 • Bijenkorven in voormalige volkstuinen (overgenomen)
 • Tijdelijke containers milieustraten (verworpen.)
 • Windenergie (regiomolen). (verworpen)
 • Windenergie: participatie burgers (eigen am. verworpen; van VVD aangenomen)
 • Behoud badpaviljoen Hindeloopen (verworpen)
 • Energieneutraal buitengebied
 • Beleid voor bouwvlakvergrotingen
 • Grote ontwikkelingen inpassen in buitengebied

2013

 • behoud Gulden Halsband Pignum
 • is uitbreiding Hemmen III wenselijk?
 • Uitbreiding historisch wandelnet met boerenlandpaden
 • Oprichten netwerk (hoofd)fietspaden
 • Opgave voor verkiezing SWF fietsstad 2014
 • Nije Plaetsmethode uitbreiden: aandacht voor directe omgeving
 • Communicatieparagraaf opnemen bij bestemmingsplannen/wijzigingen
 • Windenergie: bij windmolens: aandacht voor stimuleren andere duurzame energie
 • Windenergie: zet alle gegevens op een rij en maak dan de goede afweging
 • Geen watergang bij Potterzijlflat
 • Gifvrije bestrijding openbaar groen

B&M (Boarger en Mienskip: Sociaal, cultuur, sport, onderwijs)

2011/2012

 • Kernenbeleid (2011; am. gem. blijft verantwoordelijk communicatie alle inwoners + aanscherping rol coördinatoren: verworpen)
 • Minimabeleid: Langdurigheidstoeslag (hoger percentage 2011 en indexering: am. mede ingediend; gewijzigd aangenomen)
 • Onderwijs/Statuten RSG (22.9.2011 controlerende rol raad behouden motie, mede-indieners, en later am. 19 april 2012 ; beide aangenomen)
 • Kinderpardon (22.2.2012 motie: aangenomen)
 • Huisvesting jongeren t.g.v. huishoudtoets (19.4.2012 motie, mede-ingediend; aangenomen)
 • Taallessen vrijwillige inburgeraars (am. 27.10.2011; handhaven aanbod; overgenomen)
 • Taallessen voor iedereen i.v. arbeidsmarkt (22.3.2012; am. aangenomen)
 • Participatie :*vrijwilligerswerk + vergoeding (am. 22.3.2012; mede indiener; aangenomen) *Stageplekken (idem). * Social return (steun)
 • Zwembaden openhouden: onderzoek aanpassen (nov. 2012: verbreding onderzoek aangenomen; scherpere formulering via ons am. is verworpen)
 • Bibliotheken: andere aanpak haalbaarheidsonderzoek bezuinigingen (via ons initiatief en bespreking commissie overgenomen; scherpere amendementen/moties. voor minder bezuinigingen verworpen)
 • Jeugdsportsubsidie (dec. 2012; alternatief voor totale afbouw; eigen am. ingetrokken t.g.v. steun ander am.; aangenomen)
 • Combinatiefunctionaris: (dec. 2012; am. extra fte/formatie voor cultuur; verworpen)
 • Denksporten in sportnota. Denksporten horen erbij (dec. 2012; am. aangenomen)

2013

 • Aandacht voor beleid kleine scholen
 • Oproep aan 2e kamer: illegaliteit niet strafbaar
 • Richt cultuursmederijen op
 • Gebruik leegstaande panden voor culturele doeleinden
 • Aandacht voor de kleinere musea

B&F (Bestuur en financiën)

-Invloed gem. raad ISZF (motie 3.1.2011; aangenomen)
-Verordening bezwarencommissie; invloed raad (motie 3.1.2011; aangenomen)
-Ligplaatsverordening (motie 3.1.2011; na toez. Ingetrokken)
-Opiniërende bijeenkomsten openbaar (motie 23.2.2012; aangenomen)
-VNG-bestuursakkoord (motie 26.5.2012 fin. gevolgen soc. Beleid; mede-indieners; aangenomen
-Winkeltijden vrij (am. 21.6.2012;  aangenomen)
-Geen kosten aanvraag zonnepanelen (am.okt. 2012 verworpen)

2013

 • Anders omgaan met indicatoren programmabegroting
 • Geen deelname aan FUMO
 • Bezuinigingen FUMO
 • Enquête Houkepoort
 • Motie van afkeuring Houkepoort
 • Herbestemming leegstaande panden binnensteden
 • Uitbreiding evenementen voor dorps-/wijkcentra en MFC’s
 • Aandacht voor onderhoud dorps-/wijkcentra en MFC’s
 • Handhaving methode oud-papier verzamelen
 • (Water)toeristenbelasting aanpassen aan de nu gangbare praktijk

Voorstellen bij de perspectiefnota (meerjarenraming en bezuinigingsplan)

T.b.v. skûtsje Johanna Jacoba (v)
Straten en buurten zelf groen invullen (a)
Fonds oud papier. Afvalbeleid (v)
Ta jo tsjinst in alle kranten houden. (v)
Cadeautjes geboorte, huwelijk houden (v)
Evenredige bezuinigingen voor Cultureel kwartier (v)
Bibliotheekvoorzieningen openhouden (v)
Langzamer afbouw subsidie museum Hindeloopen. (v)
Langzamer afbouw subsidie galerie BAS (v)
Behoud kerstpakketten ambtenaren (v)

En nog veel vragen gesteld en punten geagendeerd o.a. over:

Geboorteboom kinderen
Financiële tegenvallers
Stadhuis Bolsward
Homo-emancipatiebeleid
Popkelder Sneek
Minimabeleid
Lokale Omroep (actieve bemiddeling)
Stipepunten Vrijwilligerswerk en Mantelzorg
Schoolzwemmen